T'interessa

Visualització de contingut web

Tallers d'Ocupació


Llistes de valoració provisional i definitiva. Convocatòria 2018

Informació sobre els llistats de valoració provisional.

Alacant: Llista provisional (28/09/2018).

Castelló: Llista provisional (28/09/2018).

València: Llista provisional (28/09/2018).

(El termini per a presentar al·legacions a les llistes provisionals de valoració finalitza el 16 d'octubre de 2018)

 

El Programa de Tallers d'Ocupació, cofinanciat pel Fons Social Europeu, es configura com un programa mixt d'ocupació i formació  que té per objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desempleades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, per mitjà de la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social, primant-se aquells projectes de caràcter innovador tenint-se en compte la seua incidència en nous jaciments d'ocupació. 

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa han de complir els requisits mínims següents:

  • Tindre vint-i-cinc anys o més.
  • Ser desempleades, és a dir, persones demandants d'ocupació no empleades, registrades en el Servef.
  • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritàris:

  • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.
  • Les persones amb discapacitat.
  • Les persones en situació o risc d'exclusió social.
  • Les persones majors de 55 anys
  • Les persones amb baixa qualificació.
  • Les persones en desocupació de llarga duració.

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servef, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d'Ocupació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l'entitat promotora del projecte i representants del SERVEF, tenint en compte el que establixen les bases reguladores d'este programa.

Normativa

BASES:  ORDRE 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,  per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina
el programa mixt d'ocupació-formació tallers d'Ocupació.

CONVOCATÒRIA 2017: RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2017, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les seues bases reguladores.

RESOLUCIÓ: RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2017, del director general del SERVEF, per la qual es modifica l'inici de les accions formatives establides en el resolc desé de la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2017.

CONVOCATÒRIA 2018: RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2018, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les seues bases reguladores.