T'interessa

Visualització de contingut web

Normativa reguladora

  • Orde de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es crea el Registre de Centres Especials d'Ocupació de Minusvàlids de la Comunitad Valenciana. (DOGV núm. 376 de 14 de Maig de 1986).
  • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la LLei Geenral drets de les persones amb discapacitat i de la seu inclusió social. (BOE núm. 289, de 3 de deseembre de 2013).
  • Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova  el Reglament de Centres Especials d'Ocupació definits en  l'article 42  de la Llei 13/1982, de 7 d' abril, de Integració Social del Minusvàlid. (BOE núm 294, de 9 de desembre de 1985).
  • Reial Decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es  regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlidas que treballen en els Centres Especials d'Ocupació(BOE de 08/08/1985)
  • Reial Decret 290/2004, de 20 febrero, pel quel es  regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les eprsones amb dicapacitat (BOE del 21/02/2004)
  • Reial Decret 469/2006 de 21 de abril (BOE nº 96 , de 22 d'abirl de 2006) pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust de personal i social dels Centres Especials d'Ocupació
  • Reial Decret 427/1999, de 12 de març (BOE de 26 de març), pel qual es modifica el Reial Decret 1368/1985m de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter fespecial dels minusvàlids que treballen en els Centres Especials d'Ocupació.
  • Reial Decret 364/2005 de 8 d'abril (BOE nº 94 de 20 d'abil de 2005) pel qual es regula el compliment alernatiu amb cràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat
  • Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'apliació de clàusules de caràcter social en la contratctació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així como en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat (DOCV nº 7498 de 02/04/2015