T'interessa

Visualització de contingut web

Inscripció

Els centres Servef d'Ocupació són les oficines d'Ocupació del Servici Públic d'Ocupació de la Comunitat Valenciana. Estan distribuïts per tot el territori de la Comunitat Valenciana i els servicis que presten són totalment gratuïts.

Inscripció en un Centre Servef d´Ocupació

La inscripció en un Centre Servef d'Ocupació és el pas previ per a accedir als servicis que ofereix el Servef. La poden realitzar tant els treballadors/res desocupats/des com els qui desitgen millorar la seua ocupació i que és voluntària per a tots excepte per als perceptors de prestacions per desocupació.

La inscripció només pot realitzar-se al Centre Servef d´Ocupació que corresponga al treballador/a per domicili. Els ciutadans/és de nacionalitat espanyola i/o comunitària que ja hagueren estat inscrits amb anterioritat en el SERVEF i no necessiten modificar el domicili de residència que consta en la seua anterior inscripció podran realitzar la inscripció per internet o Caixers autoSERVEF.

Requisits

 • Residir a la Comunitat Valenciana.
 • Ser espanyol o nacional de país membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa, així com els seus familiars (cònjuge o fill menor de 21 anys, o major d'aquesta edat al seu càrrec).
 • Ser treballador/a estranger/a no comunitari amb reconeixement d'accés al mercat nacional de treball (possessió d'una autorització administrativa per a treballar, o bé, no estant en possessió d'ella i trobant-se legalment a Espanya, estar en condicions d'accedir a ella).
 • Tenir 16 anys complits.
 • No estar impossibilitat per al treball.

Termini

La inscripció com a demandant d'ocupació en el Servef pot realitzar-se en qualsevol moment. Si es va a sol·licitar una prestació per desocupació, el termini d'inscripció serà de 15 dies hàbils des de l'acabament de l'última relació laboral.

Documentació

 • Document nacional d'identitat, targeta d'identitat o passaport en vigor, si és espanyol o d´un pais membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.
 • Autorització de treball/residència en vigor, si no és treballador comunitari.
 • Cartilla/targeta de la Seguretat Social, si ha treballat anteriorment a Espanya.
 • Justificant de titulació professional o acadèmica, si en posseeix alguna.
 • Justificant d´experiència laboral, si en posseeix alguna.
 • Certificat de minusvalidesa, en el seu cas.

Obligacions dels demandants d´ocupació

Els demandants d'ocupació inscrits en un Centre Servef d'Ocupació haurán de:
 

 • Renovar la demanda d'ocupació en la data indicada en la seua targeta de demanda (DARDE).
 • Presentar-se al Centre Servef d'Ocupació quan els citen.
 • Comunicar al Centre Servef d'Ocupació les variacions que es produïsquen en les seues dades personals i professionals (canvi de domicili i/o de telèfon, nous títols obtinguts, cursos realitzats, etc.). Els demandants d'ocupació que siguen usuaris de la firma electrònica podran realitzar la variació de les dades del seu currículum directament en la nostra pàgina web.
 • Tornar al Centre Servef d'Ocupació, en el termini de cinc dies, el justificant d'haver comparegut al lloc i en la data indicats per cobrir les ofertes d'ocupació facilitades.

Visualització de contingut web

Inscripció per Internet

Aquest servei permet la possibilitat d'inscriure's per internet com a demandant d'ocupació a la ciutadania de nacionalitat espanyola i/o comunitària que ja hagueren estat inscrits amb anterioritat en el SERVEF i no necessiten modificar el domicili de residència que consta en la seua anterior inscripció podran realitzar la inscripció per internet o Caixers autoSERVEF.

FOMES D'ACCÉS:

1.- Aplicació en funcionament en tots els Centres SERVEF d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.

Inscripció de la demanda
2.-També en els punts Autoservef dels Centres SERVEF d'Ocupació.