T'interessa

Visualització de contingut web

Formació Dual

La formació professional dual és el conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació i formació, que tenen com a objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral en una empresa, amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

La formació professional dual en el sistema de formació professional per a l'ocupació es materialitza en l'àmbit laboral a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge (CFA).

Aspectes laborals del CFA

Està destinat a persones desocupades majors de 16 anys i menors de 30, que no tenen qualificació professional reconeguda per a concertar el contracte en pràctiques. El límit màxim d'edat no s'aplica en els casos de persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social.

La seua duració mínima és d'1 any i la màxima de 3. Per conveni col·lectiu pot ser entre 6 mesos i 3 anys.

El salari és el que marca el conveni col·lectiu i mai inferior al salari mínim interprofessional, en proporció al temps de treball efectiu.

El temps de treball efectiu, compatible amb el dedicat a l'activitat formativa, no pot ser superior al 75% durant el primer any, o al 85% durant el segon i tercer, de la jornada màxima prevista en el conveni o la legalment establida.

El treballador està protegit per totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclosa la desocupació.

Aspectes formatius

L'activitat formativa inherent al contracte és la necessària per a l'obtenció d'un títol de formació professional, certificat de professionalitat, certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable, i està relacionada amb l'activitat laboral desenvolupada en el lloc de treball.

Els centres de formació són els centres, públics o privats, acreditats per l'administració laboral per a impartir formació de certificats de professionalitat i els centres públics o privats autoritzats per l'administració educativa per a impartir els títols de Formació Professional.

Reconeixement oficial de la formació

El treballador contractat que finalitze amb avaluació positiva la formació prevista en el contracte, podrà rebre el títol de Formació Professional o el Certificat de Professionalitat de l'Administració Pública competent, o la certificació acadèmica dels mòduls cursats dels títols o l'acreditació parcial acumulable, quan aquesta formació es corresponga a un o més mòduls dels certificats de professionalitat.

Incentius a les empreses

  • Reduccions en les quotes a la Seguretat Social: 100% en les empresarials quan la plantilla de l'empresa és menor de 250 persones o del 75% si és igual o major; 100% en les de la persona contractada.
  • Bonificacions per formació: l'empresa es pot bonificar el cost de la formació rebuda pels treballadors així com les hores de tutoria del tutor d'empresa.
  • L'empresa pot ampliar les hores de formació bonificables, són de fins a un 50% el primer any i fins a un 25% el segon i tercer anys, quan el contracte es realitza amb jóvens inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Esgotada la seua duració màxima, si el contracte es transforma en indefinit, les empreses tenen dret a una reducció en les quotes de la Seguretat Social de 1.500€ durant els tres primers anys, 1.800€ en el cas de ser dona.

Sol·licituds

Sol·licitud de autorizació d'inici de la activitat formativa dels contratos per a la formació i l' aprenentatge.

Manual d'usuari. Nova sol·licitud de CFA (sol·licitant)

Manual d'usuari. Nova sol·licitud de CFA

Guia Informativa per a les Entitats

Guia informativa per a les entitats.

Normativa

Real Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Text consolidat.

Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desplegament del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Text consolidat. (Modificada per l'Ordre ESS/41/2015)