T'interessa

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

EMCUJU- Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, per a l'exercici 2017 (SERVEF)

EMCUJU- Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, per a l'exercici 2017 (SERVEF)

Normativa

 
 
 

 

Informació i comunicació sobre el suport procedent dels fons

Tramitació i models de sol.licitud

  • EMCUJU - Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2017 (SERVEF).

 

Models de sol.licitud

  • HOR0001W Sol.licitud general
  • HOR0003V Domiciliació bancària
  • HOR0071E Dades per a la notificació electrònica
  • HOR0064E Declaració art.13 y 34 de la Llei General de Subvencions
  • EMP0388E  Annex I. Contractació de jóvens inscrits en el Sistema de Garantía Juvenil
  • EMP0024E  Certificació del Secretari/interventor sobre disposició de financiació

 

 

Documentació de la fase de Justificació y Liquidació PENDENT

Certificat desocupats menors de 30 anys

Desocupats menors de 30 anys per municipi

 

LLISTATS DE TITULACIONS DE LES PERSONES JOVES DESOCUPADES

Els llistats següents recullen, a data 9 de maig de 2017, i desglossades per municipi, les titulacions de les persones joves desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servef.

El nombre de titulacions que apareix en cada municipi potser no coincidisca amb el nombre total de persones joves desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servef perquè una mateixa persona pot comptar amb més d'una titulació i perquè hi ha persones desocupades que, per no tindre titulació o per no haver-la declarada en el moment de la inscripció, no apareixen comptabilitzades.

Cal advertir que aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen (a dia 9 de maig de 2017) pot que no siga coincident amb la que s'extraga quan la corporació local presente l'oferta de treball en el Centre SERVEF d'Ocupació.

Finalment, cal assenyalar que, sense perjuí que el llistat reflecteix tot tipus de titulacions, les contractacions que s'efectuen en virtut d'aquestes ajudes, hauran de respectar en tot cas el que disposa l'apartat 2 del resolc quart de la convocatòria, és a dir, no resultaran admissibles (entre altres), les titulacions de Batxillerat, Educació Secundària Obligatòria o Formació Professional Bàsica.

 

 

 

Models de justificació liquidació

Documentació a aportar en el terminide 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió

  • EMP0439E Documentació justificació i liquidació

(En el cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotizació de l'entitat beneficiària, haurà de presentar-se un exemplar d'este imprés per a cadascun dels comptes de cotizació, de manera que en l'apartat D es relacionaran els treballadors els contractes dels quals estiguen associats al compte indicat)

 

Enllaç de què s'obtè el justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors

NOTA IMPORTANT : Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Si la persona jove contractada disposa de codi autoservef, punxar ací

Si la persona jove contractada no disposa de codi autoservef, punxar ací