T'interessa

Visualització de contingut web

Formació Professional per a l'Ocupació (prioritariament per a persones desocupades)

Llistats de valoració provisional i definitiva

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant

Castelló

València

Este Programa està dirigit, prioritàriament, a persones en situació de desocupació,a fi de proporcionar-los una qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua contractació o inserció laboral.

Modalitats de programació

 • Modalitat Formació per a la Inserció: podran ser beneficiaries els centres o entitats de formació acreditats.

 • Modalitat Formació Modular Transversal: podran ser beneficiaries els centres o entitats de formació acreditats.

 • Modalitat Col·lectius: serà executada per entitats inscrites o acreditades que impartiran una formació adaptada a les necessitats de persones en situació o risc d'exclusió social o amb discapacitat.

 • Modalitat Formació per a completar certificats de professionalitat. La finalitat es facilitar l'accés a la formació per a completar el certificat de professionalitat a aquelles persones que tinguen superats un o més mòduls i/o unitats formatives d'aquest,

 • Modalitat Formació a Mida de les Empreses: s'impartiran accions formatives dirigides a treballadors desocupats que incloguen compromisos de contractació.

Persones destinatàries

Els cursos es dirigiran a persones desempleades que figuren inscrites en un servici públic d'ocupació, sense perjuí de la participació de persones ocupades. Les persones desempleades hauran de representar un percentatge de com a minim el 80% dels participants i tindran preferència en la selecció respecte les persones ocupades. Dins del col·lectiu de persones ocupades, tindran prioritat les que tinguen un contracte temporal o a temps parcial.

En el cas de la modalitat de Col·lectius, l'alumnat només podrà tindre la condició de desempleada.

Amb caràcter general i sempre que complisquen els perfils requerits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris als efectes de la seua participació en els cursos les dones, en especial les víctimes de violència de gènere, les persones amb discapacitat (inclosa la incapacitat permanent per a la professió habitual), les persones treballadores amb baixa qualificació i les persones majors de 45 anys.

Es tindrà especial consideració amb les persones menors de 18 anys tutelades per la Generalitat i les majors de 18 anys que hagen estat tutelades fins a complir-los, així com les persones majors de 16 anys subjectes a alguna de les mesures previstes en l'article 7.1 de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, en atenció a l'especial vulnerabilitat d'aquest col·lectiu i tenint en compte la importància de la formació per a la inserció en el món laboral com a actuació tendent a disminuir els factors de risc i de marginació. Estes circumstàncies hauran de ser tingudes en compte en el procés de selecció. 

La modalitat de Col·lectius, en les convocatòries es determinaran les condicions i situacions que hauran de reunir els respectius col·lectius.

La situació laboral de l'alumnat en el moment d'incorporar-se a l'acció formativa determinarà la seua condició de persona ocupada o desempleada.

Realització dels cursos

L'horari del curs en el període d'estada en el centre formatiu estarà comprés entre quatre i sis hores diàries, de dilluns a divendres, ininterrompudament, llevat que la persona que exercisca la Direcció del Servici Territorial de Formació pe a l'Ocupació autoritze un altre distint, que en cap cas serà inferior a 20 hores ni superior a 40 hores setmanals.

L'horari del mòdul de Pràctiques Professionals No Laborals o Formació en Centres de Treball (PPNL/FCT) s'adecuarà, en la mesura que siga possible, a les condicions dels centres de treball on es duguen a terme.

Drets de l' alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació, podent percebre, si és el cas, les ajudes establides per la seua assistència.

A més, estarà assegurat per l'entitat, durant tot el període formatiu en què romanga d'alta en el curs, en la Formació Pràctica en Centres de Treball o en les Pràctiques Professionals No Laborals.

Finalitzat el curs, l'alumnat podrà obtindre el certificat individualitzat d'aprofitament en el cas d'haver superat amb èxit el curs complet o algun mòdul, amb indicació dels mòduls formatius superats i la duració de cada un d'ells, així com la realització de Pràctiques Professionals No Laborals o la Formació Pràctica en Centres de Treball, la seua duració i l'empresa en què s'han desenvolupat. Així mateix, s'indicaran les dades del registre del certificat.

Si el curs superat respon totalment o parcialment a un Certificat de Professionalitat, se li facilitarà a l'alumne, amb la sol·licitud prèvia, el corresponent Certificat de Professionalitat, o la Acreditació Parcial Acumulable i, si és el cas, el certificat de les unitats formatives que corresponguen.

Ajudes a l 'alumnat

L'alumnat desempleat que haja superat amb èxit els moduls propis de l'espècialitat principal podrà sol·licitar les ajudes en concepte de transport, manutenció i allotjament i manutenció segons les condicions de l'Ordre de referència. A més, l'alumnat amb discapacitat igual o superior al 33% tindrà dret a una ajuda per dia realment assistit.

El dret a les ajudes es generarà indistintament per l'assistència a l'acció formativa en el centre de formació o com a conseqüencia de la realizació de Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT) o de les Pràctiques Professionals No Laborals (PPNL).

Obligacions de l'alumnat

 L'alumnat té l'obligació de:

 • Assistir a les classes de forma regular i contínua i seguir amb aprofitament l'acció formativa.

 • No simultaniejar cursos de formació professional per a l'ocupació, encara que existisca compatibilitat horària.

 • Autoritzar el SERVEF per a consultar la seua vida laboral, als efectes de control del compliment de les condicions establides en l'Ordre de referència.

Es considera que un alumne és alta en un curs sempre que haja tingut una presència efectiva almenys de cinc dies lectius.

És causa d'exclusió de l'alumnat i de pèrdua, si és el cas, del dret a la corresponent ajuda econòmica:

 • La falta d'aprofitament o l'obstaculització al normal desenrotllament del curs.

 • Simultaniejar cursos de formació professional per a l'ocupació. En este cas, l'exclusió s'aplicará als cursos a què s'haguera incorporat de manera més recent.

 • No presentar l'autorització per a consultar la vida laboral o revocar-la una vegada presentada.

 • Incórrer en més de tres faltes d'assistència no justificades en el mes. Les faltes d'assistència justificades no computaran a estos efectes, llevat que representen més del 25% de la duració de l'acció formativa. L'entitatimpartidora de l'acció formativa farà efectiva la baixa del participant el dia lectiu següent al de la comissió de les mencionades faltes.

Normativa

BASES: ORDRE 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina el Programa de Formació Professional per a l'Ocupació per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones  desocupades i la formació amb compromís de contractació.

MODIFICACIÓ: ORDRE 2/2018, de 29 de gener, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina el Programa de Formació Professional per a l'Ocupació per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones  desocupades i la formació amb compromís de contractació.

RESOLUCIÓ: RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2016, de la Direcció General del SERVEF, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant resolució de 28 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació a càrrec de l'exercici pressupostari 2016, en aplicació de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

CONVOCATÒRIA 2017: RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació, amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2017, en aplicació de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

CONVOCATÒRIA 2018: RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació, amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2018, en aplicació de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.