T'interessa

Centres col·laboradors d'ocupació i inserció

Visualització de contingut web

Centres col·laboradors d'ocupació i inserció

QUÈ SÓN ELS CENTRES COL•LABORADORS D'OCUPACIÓ I INSERCIÓ

Els centres col·laboradors d'ocupació i inserció són entitats municipals ( Ajuntaments i/o mancomunitats titulars dels antics centres associats) que, mitjançant la subscripció d'un acord de col·laboració amb el SERVEF, presten servicis d'informació, renovació i tractament de la demanda a les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació que pertanyen al seu àmbit territorial, tot evitant amb això desplaçaments innecessaris al seu centres SERVEF d'Ocupació, facilitant i agilitant la realització de tràmits, mitjançant l'accés des de les dependències municipals al sistema informàtic del SERVEF.

Els servicis que presten consistiran en la realització de les següents accions:

1.- Informació que consistix a proporcionar a l'usuari les dades necessàries sobre les distintes accions que desenvolupa el SERVEF.
2.-Tractament i actualització de les demandes docupació, que consistix en la realització d'una entrevista individual i personalitzada per a la comprovació de les dades que conté el currículum i dels documents acreditatius aportats per l'usuari, així com la codificació d'estes dades.
L'objecte principal de l'entrevista és comprovar l'adequació de les dades del currículum amb la relació d'ocupacions a les quals opta el demandant d'ocupació i assessorar-lo sobre estes ocupacions o unes altres alternatives.

3.- Renovació de la demanda i unes altres tasques administratives com ara consultes i obtenció de certificats.

Tindran accés a estos servicis tots els usuaris del terme municipal que figuren inscrits com a demandants d'ocupació en el centre SERVEF d'Ocupació del municipi i/o mancomunitat, amb la prèvia conformitat d'estos facilitada en el moment de la inscripció.