T'interessa

Escoles d'Ocupació Et Formem

Escoles d'Ocupació Et Formem

Els projectes d'aquest programa formatiu estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020

Projectes aprovats (segona etapa)

Les persones  interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu d'algú dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà d'acord amb les Bases generals per a la selecció del personal directivu, docent i auxiliar administratiu d'Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

Sol·licitud per a participar en el procé selectiu del personal dels projectes Et Formem.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a efectes de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

Aclariment respecte a les bases de selecció de l'alumnat treballador dels projectes d'ocupació formació.

Llistats de valoració provisional i definitiva (segona etapa)

Informació sobre els llistats de valoració provisional.

Alacant: Llistat provisional (01/03/2018). Llistat definitiu (14/03/2018). Resum d'al·legacions.

Castelló: Llistat provisional (01/03/2018). Llistat provisional complementari (14/03/2018). Informació. Llistat definitiu (23/03/2018)

València: Llistat provisional (01/03/2018). Llistat definitiu (14/03/2018). Resum d'al·legacions.

Projectes aprovats (primera etapa)

Llistats de valoració provisional i definitiva (primera etapa)

Informació sobre els llistats de valoració provisional.

Alacant: Llistat provisional (25/10/2017). Llistat definitiu (09/11/2017)

Castelló: Llistat provisional (25/10/2017). Llistat definitiu (09/11/2017)

València: Llistat provisional (25/10/2017). Llistat definitiu (09/11/2017). Correcció d'errors de l'Annex C (14/11/2017)

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

El programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, te com objetiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants per mitjà de la realització d'obres o servicis d'utilitat pública o interés social.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els següents requisits mínims:

  • Ser desempleades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servici públic d'ocupació.
  • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen lels certificats de professionalitat.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables:

  • Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.
  • Dones, en especial les víctimes de violència de gènere.
  • Persones que encapçalen famílies monoparentals.
  • Persones amb diversitat funcional.
  • Persones que patixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
  • Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.
  • Persones en desocupació de llarga duració.

Realització dels projectes

Els projectes Et Formem s'estructuren en dues etapes en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, desenvolupat pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de diciembre.

Els continguts de les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta.

La duració d'ambdues etapes en conjunt no serà superior a dos anys.

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servef, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i auxiliar administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASES: ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

CONVOCATORIA PRIMERA ETAPA: RESOLUCIÓ de 24 de julio de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, a càrrec del Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2017, en aplicació de l'ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

CONVOCATORIA SEGONA ETAPA: RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2018, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.