T'interessa

Visualització de contingut web

Qualificació de CEO i noves activitats

2.1. CEO de nova creació

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

 • Models:
 • Documentació:

  • Memòria téènica del Projecte

  •  Pla d'ajust personal i social: personal encarregat, actuacions a desenvolupar, ..

  • Memòria econòmica justificativa de la viabilitat econòmica del projecte.

  • Certificats de dscapacitat del personal discapacitat, en cas de ser coneguts

  • CV del personal directiu

  • CV del personal encarregat de l'aplicació del pal d'ajust personal i social, encas de ser conegut.

  • Reserva de denominació expedida per el Registre Mercantil Central

 

2.2. Registre de CEO qualificats en altres  CCAA

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

 • Models:
 • Documentació:

  • Certificat del registre de la CCAA corresponent del registre com CEO, en vigor

  • comptes anuals inscrites en el Registre mercantil dels 3 últims exercicis

  • Memòria de les actuacions d'ajusts personal i social dutes a terme durant l'ultim exercici

  • Memòria tècnica del projecte a desenvolupar en el centre de treball de la Comunitat Valenciana

  • Memòria econòmica justificativa de la viabilitat ecoòmica del projecte en el centre de treball de la Comunitat Valenciana.

  • Estatus de creació del CEO, així como de modificacions posteriors en cas hi haver hagut (ampliacions de capital, venda de participacions....)

  • Escriptures de poder

  • Certificats de discapacitat del personal discapacitat, en cas de ser coneguts.

  • CV del personal directiu

  • CV del personal encarregat de l'aplicació de la pla d'ajust personal i social, en cas de ser conegut.

 

2.3. Ampliació activitats de CEO qualificats

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

 • Models:
 • Documentació:

  • Memòria de les actuacions d'ajsut personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en el CEO
  • Memòira tècnica del projecte d'ampliació d'activitat
  • Memòria econòmica justificativa de la viabiliatat econòmica del projecte d'ampliació d'activitat