T'interessa

Visualització de contingut web

Acreditació de Competències Professionals per l'Experiència Laboral

El procediment per a l'acreditació de competències per l'experiència laboral està regulat pel Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol (BOE de 25 d'agost del 2009).
En la Comunitat Valenciana, l'organisme competent per a gestionar les convocatòries de reconeixement de competències professionals adquirides per l'experiència laboral és l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals (IVQP) a què et pots dirigir, a través del següent enllaç, per a conéixer les previsions de convocatòries.
 

A qui li pot interessar?

Si has adquirit els teus coneixements professionals exercint una activitat laboral i no tens titulació, les Administracions convocaran periòdicament procediments d'acreditació de competències professionals en què podràs demostrar el que saps fer, obtindre una acreditació i orientacions sobre com aconseguir una titulació oficial.

SI vas abandonar els teus estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés la teua professió en el teu lloc de treball...
SI has adquirit competències professionals exercint tasques de voluntariat o com a becari...
SI al llarg de la teua vida has realitzat activitats no remunerades que t'han permés adquirir competències del món laboral...
Pots presentar-te a les convocatòries d'acreditació de competències professionals relacionades amb la teua activitat.

En què consistix l'acreditació de competències professionals?

Les Administracions convocaran procediments d'acreditació de competències professionals atenent a les necessitats del mercat laboral.

Cada convocatòria se centrarà en determinats àmbits professionals i podràs participar en aquella que s'ajuste al teu perfil.
Una vegada inscrit, se't demanarà que demostres el que saps fer i després de superat el procediment obtindràs una acreditació amb validesa en tot el territori nacional i orientacions sobre els passos que s'ha de seguir per a obtindre una titulació.

Quina documentació necessite?

Per a justificar l'experiència laboral dins del sector professional que establisca la convocatòria:

 • Si eres treballador/a assalariat/a: original o còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a què estigues afiliat, on conste l'empresa, la categoria professional (grup de cotització) i el període de contractació, així com també l'original o la còpia compulsada del Contracte de Treball o el certificat de l'empresa on hages adquirit l'experiència laboral, en la que conste específicament la duració dels períodes de prestació dels contractes, l'activitat exercida i l'interval de temps en què has realitzat la dita activitat.
 • Si eres treballador/a autònom/a o per compte propi: certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l'activitat exercida i del temps en què ho has realitzat.
 • Si eres voluntari/a o becari/a: certificat de l'organització on hages prestat el servici.

 

Per a justificar la formació relacionada amb el sector professional que establisca la convocatòria:

 • Document que acredite els continguts i les hores de la formació relacionada amb les competències professionals que es vol demostrar.
 • Qualsevol documentació que cregues convenient aportar per a completar i justificar els teus coneixements professionals.

I si no posseïsc documentació per a justificar la meua experiència o la meua formació?

Si eres major de 25 anys, podràs sol•licitar la teua inscripció provisional en la convocatòria. Una vegada valorada la teua situació, se't confirmarà si pots participar en el procediment.

Com es desenvolupa este procediment?

Consta de tres fases:

 1. Assessorament
 2. Avaluació
 3. Acreditació i registre

A més, en qualsevol moment podràs acudir als punts d'informació i assessorament, que es designen en cada convocatòria.

 

1a Fase: Assessorament

 • Es revisa la documentació aportada sobre el teu historial professional i formatiu i un assessor t'ajudarà a completar-ho, si és necessari.T'ajudaran a analitzar les teues competències professionals.
 • S'emetrà un informe orientatiu amb la valoració de l'assessor sobre la conveniència que passes a la 2a fase.

Podràs decidir si vols passar a la fase d'avaluació, tenint en compte l'informe de l'assessor.

Qui són els assessors?

Són experts en el sector professional que especifica la convocatòria i que han sigut habilitats per a esta tasca.

2a Fase: Avaluació:

 • Es revisa de manera detallada la documentació que has aportat.
 • Se't demanarà que demostres aquelles competències professionals que no hagen quedat prou justificades. Per exemple, se't pot demanar que realitzes una demostració pràctica en una situació semblant al teu lloc de treball.

Qui són els avaluadors?

Són experts en el sector professional que especifica la convocatòria i que han sigut habilitats per a esta tasca.

3a Fase: Acreditació i registre:

 • Si l'avaluació és superada positivament, obtindràs una acreditació de les competències professionals que hages demostrat.
 • Estes acreditacions quedaran inscrites en un registre del Servici Públic d'Ocupació.
 • Tots els participants rebran, a més, orientacions sobre la formació complementària que haurien de realitzar per a l'obtenció d'un títol oficial.

Què cal fer per a participar?

Quan es publique una convocatòria relacionada amb la teua activitat professional podràs inscriure't presentant:

 • Full de sol·licitud
 • Historial professional
 • Historial formatiu

Requisits de participació:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, el certificat de resident comunitari, la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència i treball a Espanya en vigor.
 • Tindre 18 anys complits al realitzar la inscripció si és per a una qualificació professional de nivell I.
 • Tindre 20 anys complits al realitzar la inscripció si és per a qualificacions professional de nivell II i III.
 • Els que establisca la convocatòria específica.

A més del que assenyala anteriorment, has de tindre, almenys, un d'estos dos requisits:

 • Experiència laboral (adquirida en els últims 10 anys) relacionada amb les competències que vullgues acreditar.
 • Formació (realitzada en els últims 10 anys) relacionada amb les competències que vullgues acreditar.

Convocatòries publicades en la Comunitat Valenciana

I recorda….. si no s'ha convocat un procediment específic d'acreditació per a les competències que t'interessen, no es pot accedir a l'acreditació.