T'interessa

Relació d'agències autoritzades

Visualització de contingut web

Documentació

Visualització de contingut web

Què son les agències de col·locació?

Què són les agències de col•locació

 • Són entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que actuen en la intermediació laboral, és a dir proporcionen als treballadors una ocupació adequada a les seues característiques i faciliten als ocupadors els treballadors més apropiats als seus requeriments i necessitats.
 • A més poden desenrotllar activitats relacionades amb la recerca d'ocupació com ara orientació i intermediació i informació professional, i amb la selecció de personal.
 • Les agències de col•locació hauran de presentar amb caràcter previ una declaració responsable al Servici Públic d'Ocupació competent.
 • La intermediació realitzada haurà de garantir als treballadors la gratuïtat per la prestació de servicis, no podent-se exigir cap contraprestació per estos.


Amb caràcter general les agències de col•locació han de:
 

 • Respectar la intimitat i dignitat dels treballadors en el tractament de les seues dades.
 • Garantir la gratuïtat de la seua actuació per a les persones treballadores per la prestació de servicis.
 • Complir els principis d'igualtat i no discriminació en l'accés a l'ocupació
 • Complir amb les normes d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat .
 • Vetlar per a evitar la discriminació tant directa com indirecta en l'accés a l'ocupació
 • Fer constar en el desenrotllament de les seues activitats la condició d'autoritzada i el número d'autorització en tot lloc on figure el seu nom.
 • Vetlar per la correcta relació entre les característiques dels llocs de treball oferits i el perfil acadèmic o professional requerit.
   

Què són les empreses de recol•locació

Les empreses de recol•locació són agències de col•locació especialitzades l'activitat de les quals consistix en la recol•locació dels treballadors que resulten excedents en processos de reestructuració empresarial, quan aquella haguera sigut establida o acordada.